AS KAROL REISITEENUSTE MÜÜGITINGIMUSED

Küsi nõu ja pakkumist
reisikonsultandilt

Reis

Teade

Nimi (nõutav)

E-post (nõutav)

Telefon (nõutav)

Soovin ka kindlustust

AS KAROL REISITEENUSTE MÜÜGITINGIMUSED 

1. Üldsätted 
AS Karol, registrikood 10233998, aadress Narva mnt 13, Tallinn, Harju maakond 10151, tel. +372 614 3085, e-mail info@karol.ee, veebileht www.karol.ee (edaspidi Reisibüroo Karol) on reisiteenuste osutajate volitatud müügiagent, kes pakub müügiks laias valikus reisiteenuseid üle maailma. Käesolevaid reisiteenuste müügitingimusi kohaldatakse reisiteenustele, mis on saadaval Reisibüroo Karol reisibüroos ja veebilehel.

Käesolevate müügitingimuste kohaselt on kliendiks füüsiline või juriidiline isik, kes on esitanud või kavandab tellimuse esitamist Reisibüroole Karol. Kliendiks nimetatakse ka füüsilisest isikust tarbijat. Reisijaks on füüsiline isik, kes sõlmitud lepingu alusel reisiteenust kasutab.

Reisiteenuse ostmisel sõlmib klient kahepoolse lepingu reisiteenuse osutajaga nagu näiteks pakettreisilepingu reisikorraldajaga, reisijaveolepingu vedajaga jne. Lepingu tingimused sh. reisiteenuse müügi, kasutamise, muutmise, tühistamise ja vastutuse kohta on kehtestanud konkreetne reisiteenuse osutaja. Reisibüroo Karol palub klientidel põhjalikult tutvuda reisiteenuse osutaja poolt kehtestatud lepingutingimustega ja valida oma vajadustele vastav lepingupartner.

Reisibüroo Karol vahendab reisiteenuste osutajate jagatud informatsiooni reisiteenuse kirjelduse, omaduste ja kvaliteedi kohta tõepäraselt ja moonutamata. Ühtlasi on Reisibüroo Karol kliendi nõustajaks reisiteenuse ostmise ja tarbimisega seotud küsimustes.

Reisiteenuse broneerimise ja/või ostmisega annab klient nõusoleku oma isikuandmete (sh. ka teiste isikute, kelle jaoks ja huvides klient reisiteenust broneerib/ostab) edastamiseks reisiteenuse osutajale ning muudele ettevõtjatele kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks.

1.1. Lisaks käesolevatele tingimustele juhinduvad Karol reisibüroo ja Klient omavahelistes suhetes reisiteenuste eritingimustest, kliendilepingu eritingimustest ja teenustasude hinnakirjast.

2. Reisidokumendid, viisad, tervishoiualased nõuded 
Enne lepingu sõlmimist veenduge, et kõikidel reisijatel sh. ka lastel on olemas nõuetekohased reisidokumendid (pass, isikutunnistus, viisa, vaktsineerimise tõend) nii sihtriigi kui ka transiitriikide jaoks. Nõuetekohaste reisidokumentide omamine on reisija/kliendi kohustus. Arvestada tuleb, et eri riikide kodanikel võivad olla ka erinevad nõuded reisidokumentidele ja viisadele. Klient/reisija peab nõuded selgeks tegema sihtriigi või transiitriikide saatkondadest, Välisministeeriumist või Kodakondsus- ja Migratsiooniametist. Oluline on järgida reisidokumentide kehtivust ja vastavust nõutud tingimustele. Eesti kodanikud saavad lähemat informatsiooni reisidokumentide ja välisriikidesse sisenemise tingimuste kohta Välisministeeriumi kodulehelt http://www.vm.ee . Kliendi soovil täpsustab Reisibüroo Karol reisidokumentide, viisa, vaktsineerimise, ja tollireeglite nõudeid, kuid ei võta vastutust nende nõuete edasise kehtivuse osas.

Nõuetekohased reisidokumendid ei pruugi alati tagada sisenemisvõimalust riiki. Iga riigi ainupädevuses on otsustada isiku lubamine või mittelubamine riiki, seda ka siis, kui isik esitab nõuetekohased dokumendid riiki sisenemiseks.

Reisiteenuse osutaja ja Reisibüroo Karol ei võta endale vastutust või reisitasu tagastamise kohustust juhul, kui reis katkeb või jääb ära reisidokumendi puuduse või riigivõimu tegevuse tõttu.

Reisiplaanide tegemisel ajal palume kliendil tutvuda siht- või transiitriikide tervisekaitsenõuetega, seda eriti kaugematesse ja eksootilisematesse riikidesse reisimisel. Teatud juhtudel peate riiki sisenemiseks alustama vaktsineerimiskuuriga juba aegsasti. Informatsiooni nakkushaiguste riskipiirkondade ja vaktsineerimise soovitustega leiate veebilehelt  vaktsiin.ee 

Reisibüroo Karol teeb reisidokumendid kliendile kättesaadavaks Reisibüroo Karol esinduskontoris. Kliendi soovil on Reisibüroo Karol valmis saatma dokumendid kliendi poolt näidatud aadressile, kas kullerteenust, postiteenuseid või elektronposti kasutades. Dokumentide saatmine toimub kliendi vastutusel. Reisibüroo Karol ei võta endale vastutust kullerile või postiettevõttele üle antud dokumentide õigeaegse kohaletoimetamise või säilimise eest.

3. Reisiteenuste müük, lepingu sõlmimine 
Reisiteenuste ostmisvõimalused sh. kuid mitte ainult hinnad ja vabade kohtade saadavus on pidevas muutumises, sest see sõltub nõudlusest ja pakkumisest. Mida varem ja mida kiiremini teeb klient oma ostuotsuse ja edastab meile vajaliku informatsiooni (reisijate nimed, sünniajad, reisiplaan, kuupäevad ja muud soovitud teenused) broneeringu vormistamiseks, seda tõenäolisem on kohtade saamine ostmisvõimaluste selgitamise ajal kehtinud tingimustel. Mida pikem periood jääb ostmisvõimaluste selgitamise ja ostuotsuse edastamise vahele, seda tõenäolisemad on muudatused hindades või kohtade saadavuses.

Tellimuse esitamisel tuleb kliendil Reisibüroole Karol teatada reisijate nimed vastavalt reisidokumendis toodule. Juhul, kui reisija reisidokumendis toodud nimi ei ühti reisija nimega piletil või broneeringus, on reisiteenuse osutajal õigus nõuda reisijalt lisatasu nimemuudatuse eest või uue pileti ostmist.

Tellimuse esitamisel tuleb kliendil Reisibüroole Karol teatada oma elektronposti aadress. Informatsiooni reisiteenuste kohta edastame kliendi poolt teatatud elektronposti aadressil. Klient on vastutav meile teatatud elektronposti aadressi õigsuse eest ja sellel aadressil saadetud elektronposti regulaarse kontrollimise eest.

Tellimuse esitamisel tuleb kliendil Reisibüroole Karol teatada oma mobiiltelefoni number. Reisibüroo Karol edastab kliendi mobiiltelefoni numbri reisiteenuse osutajale, et viimasel oleks võimalik klienti reisiteenuse osutamisega seotud võimalikest muudatustest operatiivselt informeerida.

Õiguslikult mõistetakse ostmisvõimaluste selgitamist kui kliendile tehtud ettepanekut esitada tellimus (pakkumus). Kui kliendiga sõlmitud lepingus ei ole kokku lepitud teisiti, siis kliendi poolt esitatud tellimus (pakkumus) muutub pärast Reisibüroo Karol poolt antud kinnitust (nõustumus) ja kliendipoolset reisitasu või ettemaksu maksmist pooltele siduvaks kokkuleppeks ehk kinnitatud tellimuseks. Reisitasu või ettemaksu maksmisega kinnitab klient lõplikult oma ostu ja ühtlasi avaldab nõustumist käesolevate reisiteenuste müügitingimustega, reisiteenuse osutaja poolt kehtestatud tingimuste ja/või reisilepinguga ning muude reisiteenuse müügiga seoses teatavaks tehtud tingimustega.

Kliendi soovidega seotud erivajadustest või muudest asjaoludest, mis omavad tähtsust reisiteenuse osutamisel, tuleb informeerida Reisibürood Karol enne lepingu sõlmimist.

Juhul, kui klient ei tasu õigeaegselt ettemaksu või reisitasu, siis on Reisibürool Karol ja/või reisiteenuse osutajal õigus kliendile kinnitatud reisiteenus ühepoolselt ja ette teatamata annulleerida. Kui kliendiga sõlmitud lepingus ei ole kokku lepitud teisiti, siis väljastab Reisibüroo Karol reisiteenuse kasutamise õigust andvad dokumendid pärast reisitasu täielikku tasumist. Pangaülekandega tasumisel peab reisitasu olema laekunud reisiteenuse kasutamise õigust andvate dokumentide väljastamisele eelneval päeval.

Kinnitatud tellimuse muutmis- ja annulleerimisvõimalused on piiratud. Odavama hinnaklassiga reisiteenuste puhul muutmis- ja annulleerimisvõimalused reeglina puuduvad, kallima hinnaklassiga paindlikumate reisiteenuste puhul on muutmine ja annulleerimine võimalik, kuid seda üldjuhul teatud lisatasu eest. Juhul, kui kliendil tekib soov kinnitatud tellimust muuta või annulleerida, siis palume sellest informeerida Reisibürood Karol kirjalikult või elektronposti teel. Kinnitatud tellimuse muutmisega kaasneb kliendil kohustus tasuda kõik muutmisega seonduvad kulud.

Juhul, kui klient soovib osta paindlike tingimustega reisiteenust tagamaks kinnitatud tellimuse muutmisvõimaluse ja reisitasu tagasi saamise võimaluse teenuse annulleerimisel, palume sellest juba tellimuse edastamisel informeerida.

4. Reisiteenuse kasutamist võimaldavad dokumendid 
Enamik reisiteenuse osutajad on läinud üle e-piletite kasutamisele. E-pilet on elektrooniliselt tavaliselt elektronposti teel saadetav dokument, mis annab kliendile teenuse kasutamise õiguse vastavalt piletil toodud tingimustele. Nii e-pileti kui ka muu reisiteenuse kasutamise õigust andva dokumendi (edaspidi dokumendi) kättesaamisel tuleb kliendil vahetult kontrollida kliendi nime, kuupäeva, reisikirjelduse ja teiste oluliste andmete õigsust ja vastavust tellimusele ning reisidokumentidele. Muuhulgas on oluline kontrollida, et kliendi nimi ühtiks reisidokumendis toodud nimega. Reisibüroo Karol kõrvaldab dokumentide väljastamisel tekkinud puudused koheselt. Hilisem puuduste kõrvaldamine, muutmine või annulleerimine ei ole võimalik või on lubatud lisatasu eest.

Reisibüroo Karol teeb dokumendid ja/või e-piletid kliendile kättesaadavaks Reisibüroo Karol esinduskontoris. Kliendi soovil on Reisibüroo Karol valmis saatma dokumendid ja/või e-piletid kliendi poolt näidatud aadressile, kas kullerteenust, postiteenuseid või elektronposti kasutades. Dokumentide saatmine mistahes viisil toimub kliendi vastutusel. Reisibüroo Karol ei võta endale vastutust kullerile, postiettevõttele üle antud dokumentide õigeaegse kohaletoimetamise või säilimise eest.

5. Reisijaveoteenuse vahendamine 
Reisijaveoteenuse (laeva-, lennu-, bussi-, rongipileti) ostmisel sõlmib klient lepingu reisijaveoteenuse osutajaga (edaspidi vedajaga). Lepingu järgi on vedajal kohustus teostada kliendi ja tema pagasi vedu piletil näidatud tingimustel.

Reisijaveoteenust ostes tuleb kliendil teatada meile soovitav marsruut, sõidu ajad, klientide nimed ning seda kas soovite paindlikku või muutustele mitte alluvat soodsaimat piletit, samuti ka muud Teie jaoks tähtsust omavad asjaolud.

Broneeringu tegemisele eelnevalt tuleb kliendil teatada Reisibüroole Karol reisijaveoteenuse osutaja poolt kliendile väljastatud boonuskaardi nimetus number.

Reisijaveoteenuse broneering annab kliendile õiguse pileti väljaostmiseks ettenähtud ajal. Broneering ei too siiski kliendi ja vedaja jaoks kaasa siduvaid kohustusi ning ei taga kliendile reisijateveoteenuse saadavust broneeringus toodud hindade ja tingimustega. Vedajal on õigus broneeringuid ühepoolselt muuta ja tühistada ilma, et vedajal või Reisibürool Karol tekiks kliendi ees kohustusi.

Soodushinnaga piletid tuleb välja osta lühema aja jooksul kui täishinnaga piletid. Mida soodsam on pilet, seda lühem on aeg pileti ostmiseks. Teatud vedajad ei võimalda piletite eelnevat broneerimist, sellisel juhul tuleb pileti eest koheselt ka tasuda. Tähtajaks tasumata broneeringud tühistatakse. Kui tähtaeg on möödunud ja soovite siiski piletit osta, siis tuleb vormistada uus broneering selle hetke ostmisvõimaluste järgi.

Kui täishinnaga ostetud pileteid on võimalik muuta, annulleerida ja tagastada ning saada tagasi makstud piletiraha, siis soodushinnaga piletitel muutmis-, annulleerimis-, tagastamisvõimalused tavapäraselt puuduvad. Erinevalt täishinnaga piletist pole soodushinnaga pilet reeglina muudetav ja annulleeritav. Kliendi/reisija nime muutmine on keelatud või siis lubatud lisatasu eest. Muudatused soovitame vormistada aegsasti, sest hilisemal ajahetkel võib kohtade saadavus muutuda ja sellega seoses võivad kehtida ka uued hinnad ning reeglid teenuse kasutamise osas.

Juhul, kui klient on vormistanud mitu üksteisega seotud broneeringut, siis ühe broneeringu muutmisel tuleb pöörata tähelepanu ka sellele, et teised vajalikud broneeritud või ostetud teenused muudetud saaks. Näiteks lennupiletite muutmisel võib tulla ette vajadus muuta ka majutuse või lisateenuste kasutamise kuupäevasid.

Teenindus laeval, lennukis, bussis, rongis vms sõltub vedajast, tema teenindusstandarditest ja teenindusklassist. Teatud juhtudel on lennukisse võimalik eelnevalt koht reserveerida, samuti saab registreerida toitlustuse erisoovid. Reisibüroo Karol edastab kliendi soovid vedajale, kuid selliste tasuta lisateenuste kättesaadavus ei ole kliendile alati tagatud. Tavaliselt ei küsi lennuettevõtja istekoha ja eritoidu reserveerimise eest lisatasu ja ei loe seda veolepingu oluliseks tingimuseks.

Laeval on võimalike lisateenuste valik märksa rikkalikum ja tasulised lisateenused on kliendile tagatud. Tasuta lisateenuste kättesaadavus ei pruugi tagatud olla.

5.1. Vajalik teada lennupiletit ostes 
Kliendile on turvalisem osta ühe reisi jaoks üks pilet, mitte kasutada eraldi pileteid. Kui ühe pileti ostmine pole lennukompanii tõttu võimalik, siis on soovitav planeerida ümberistumised suure ajavaruga. Arvestades võimalikke hilinemisi ja viivitusi, tuleks minimaalselt lendude vahele jätta 3-4 tundi. Lennukompanii vastutab kliendi kohaletoimetamise eest lõppsihtkohani ühe veolepingu (pileti) piires. Lendude ärajäämisest või hilinemisest tingitud kliendi jätkulennust mahajäämise korral on vastaval lennuettevõtjal kohustus pakkuda samal piletil oleva marsruudi raames alternatiivseid ühendusi või piletiraha tagastamist. Eraldi piletite osas lennuettevõtjal selline kohustus puudub. Ka hilinemiste või lennu ärajäämise korral ei vastuta lennuettevõtja jätkuühenduse eest, mis on eraldi piletil.

Olenemata sellest, kas klient on ostnud erinevate lendude jaoks ühe pileti või mitu, kui ta hilineb lennule endast olenevate põhjuste tõttu, siis sellisel juhul ei ole lennuettevõtjal enam kohustust sõlmitud reisijaveolepingut täita ja makstud veotasu ei kuulu kliendile tagastamisele. Sellisel juhul tuleb kliendil reisi jätkamiseks või tagasi pöördumiseks uus lennupilet osta.

Olemasoleva veolepingu Kliendi soovil muutmise või tühistamise võimalikkus sõltub konkreetse pileti hinnareeglitest. Ka juhul kui muutmine või tühistamine on lubatud, võib see olla seotud täiendavate kuludega. Pileti muutmise eelduseks on vabade kohtade olemasolu samas broneerimisklassis ja tehniliselt saab seda vormistada kas Reisibüroo Karol või lennufirma esindus.

Kui Reisibüroo Karol ei ole konkreetse lennupileti muutmis- ja tühistamisreegleid kirjalikult teavitanud, siis vaikimisi tuleb lähtuda eeldusest, et muutmine ega tühistamine ei ole võimalikud.

Mida odavam on hind, seda tõenäolisemalt on pileti muutmis- ja/või tühistamisõigus piiratud (või puudub täiesti). Täpsustage oma lennupiletiga kaasnevaid reegleid Reisibüroo Karol reisikonsultandiga.

5.2. Lennule registreerimine 
Reisijaveolepingu täitmiseks tuleb kliendil õigeaegselt lennu alguspunkti ilmuda. Kui klient ei ilmu õigeaegselt lennu alguspunkti võib vedaja tühistada nii selle lennu, mille registreerimisele klient hilines kui ka kõik järgnevad lennud.

Lennu alguspunktiks on üldjuhul vastava lennujaama ja reisijaveolepingus toodud lennuettevõtja või teda esindava lennuettevõtja check-in kassa. Lennu alguspunktis tuleb kliendil, ennast viivitusteta lennule registreerida (sooritada check-in) ja ilmuda väljuva lennu väravasse (gate) õigeaegselt. Hilinenud klienti ei pruugita lennule lubada. Lennule registreerimine lõpetatakse olenevalt lennujaamast ja lennuettevõtjast tavaliselt 60-120 minutit enne lennu väljumist. Arvestades ka järjekordadele kuluvat aega tuleb lennujaama tulla ligikaudu 3 tundi enne planeeritud lennu väljumist. Seda aega võib vähendada kui registreeruda lennule internetis või kasutada kallimaid piletiklasse.

Lennupiletil toodud lendusid tuleb kasutada vastavalt piletil toodud järjekorrale ja ainult selle inimese poolt, kelle nimi on piletile kirjutatud. Lennuettevõtjal on õigus tühistada edasised lennud või kogu broneering, kui klient jätab ühe lennu kasutamata.

Grupireiside puhul ja lendudel väljaspool Euroopat nõuavad lennuettevõtjad tagasilennu kinnitamist hiljemalt 72 tundi enne lennu toimumist. Kinnitamata jätmise korral on lennuettevõtjal õigus annulleerida kliendile broneeritud/müüdud kohad. Kohtade kinnitamiseks peab klient helistama antud lennuettevõtja lähimasse esindusse või pöörduma Reisibüroo Karol poole.

Lennuettevõtjal on õigus koguda lennujaamas lisamakse soovitud istekoha, kiirema registreerimise, pardalelubamise või pagasi eest. Lisamaksete suuruse määrab lennuettevõtja.

5.3. Pagas 
Lennupileti olemasolul on kliendil õigus täiendavat tasu maksmata kaasa võtta teatud kogus lennu ajaks registreeritavat pagasit ja lisaks ka käsipagasit. Lubatud pagasi kaal ja teatud juhtudel ka mõõdud on välja toodud iga konkreetse lennukompanii kodulehel. Registreeritava pagasi kaalu piirmääradeks ühe kliendi/reisija kohta on 15-23 kg turistiklassis, kuni 30 kg äriklassis ja kuni 40 kg esimeses klassis. Teatud juhtudel kehtib ühikupõhine piirang, kuni kaks ühikut pagasit, millest kummagi kaal ei tohi ületada 23 kg turistiklassis või 32 kg teistes klassides. Lastele ja sülelastele on kehtestatud väiksemad piirmäärad.

Erimõõtmelisele pagasile on kehtestatud erinõuded ja tavapäraselt ei arvestata seda pagasit pagasi piirmäära sisse.

Ümberistumistega lennu puhul on pagas võimalik registreerida kuni pileti lõppsihtkohani, kuid iga kord ei ole see võimalik. Seetõttu soovitame varuda ümberistumisteks piisavalt aega, et vajadusel oleks võimalik pagas välja võtta ja uuesti järgmisele lennuettevõtjale üle anda. Lennureisi katkestamine transiitlinnas ei ole reeglina võimalik ja sellisel juhul ei saa klient/reisija kätte oma pagasit, samuti võib lennuettevõtja nõuda lisatasu omal äranägemisel.

Väärtuslikumad esemed (sularaha, ehted, elektroonika jm) tuleb jätta käsipagasisse. Käsipagas ei või sisaldada keelatud esemeid nagu (vedelikud üle kehtestatud normpiiri, tuleohtlikud ained, terariistad jms). Käsipagasi kogus peab mahtuma kas sülle, esiistme alla või siis lennukis asuvasse pagasilaekasse ja vastama lennuettevõtja poolt kehtestatud mõõtmetele. Pagasi sisule kehtestatud detailsete piirangute kohta küsige palun lähtelennujaama tollist.

Õhutranspordiga on keelatud vedada järgimisi esemeid ja aineid:

– Relvad: igat tüüpi tulirelvad; külmrelvad (löögirelvad, lõikerelvad, torkerelvad); esemetesse monteeritud relvad; elektrišokirelvad; ärritavad, uimastavad ja halvatust põhjustavad relvad;
– Ohtlikud esemed: kaasa arvatud majapidamisriistad ja relvade sarnased esemed (teravaotsalised, teravaäärelised või nürid esemed, mis võivad tekitada kehavigastusi).
– Ohtlikud ained: plahvatusohtlikud, isesüttivad, sööbivad või korrodeeruvad, mürgised, radioaktiivsed, nakkusohtlikud ained.
– Imitatsioonid: kõigi eelpool nimetatud esemete imitatsioonid.
– Vedelikud:
(http://ec.europa.eu/transport/air_portal/security/rules_liquids/doc/2006_aviation_security_new_rules_poster_en.pdf).
– Kõik ained, kaubad või esemed: millel on siin mainitud ainete, kaupade või esemete tunnused, mis tekitavad kahtlust nende turvalisuse suhtes veo ajal, mis võivad olla tulekahju või plahvatuse tekkepõhjuseks ning mis võivad olla ohtlikud reisijatele või õhulaeva ekipaažile.
– Esemed, mida on keelatud vedada nii registreeritud pagasis kui ka käsipagasis: lõhkeained, kaasa arvatud detonaatorid, süütenöörid, granaadid, miinid ja lõhkematerjalid; gaas; propaan, butaan.
– Kergesti süttivad vedelikud, kaasa arvatud bensiin, metanool; kergesti süttivad tahked ja isereageerivad ained (keemilised regendid), sealhulgas magneesium, süüteained, pürotehnika ja valgusraketid; oksüdeerijad ja orgaanilised peroksiidid, sealhulgas pleegitavad ained ja autode keretööde komplektid; toksilised või nakkusohtlikud ained, sealhulgas rotimürk ja nakatatud veri; radioaktiivsed materjalid, sealhulgas meditsiinilised või kaubanduslikud isotoobid; söövitavad ained, sealhulgas elavhõbe ja sõidukite akud; sõidukite kütusesüsteemi osad, milles on olnud kütus.

Turvatöötajal on õigus mitte lubada lennukisse kaasa võtta ükskõik milliseid teisi esemeid, mida ei ole kirjas käesolevas nimekirjas. Juhul kui teil on kahtlus mõne eseme suhtes, mida tahate lennukisse kaasa võtta, siis soovitame teil võtta ühendust vastava lennujaama turvakontrolli ametiga.

5.4. Ümberistumistega lennud ja ühendusajad 
Lennuettevõtjad võimaldavad müüa ümberistumistega pileteid, kui on täidetud lennuettevõtjate poolt ettenähtud minimaalsed ümberistumisteks ettenähtud ajad ja pilet on müüdud nõuetekohaselt kui neid aegasid on järgitud. Minimaalse ühendusaja jätmine kahe lennu vahele on võimalik, kuid see on ääretult riskantne. Seetõttu soovitame tellida piletid, kus aeg ümberistumiseks on piisavalt pikk, arvestades võimalikke viivitusi, hilinemisi ja järjekordasid.

Kui klient on ostnud eraldi piletid, siis nõutud minimaalsed ümberistumise ajad ei kehti ja iga järgnevat lendu käsitletakse kui uut reisi ning jälgitakse nõutud lennujaama jõudmise aega ( 3 h varem).

Kui erinevad üksteisele järgnevad lennud on ühel piletil ja klient ei jõua jätkulennule registreerimisele oma tegevuse või tegevusetuse tõttu, siis sellisel juhul puudub lennuettevõtjal kohustus kliendiga sõlmitud reisijaveolepingut täita ja makstud veotasu on ei kuulu tagastamisele. Sellisel juhul tuleb kliendil reisi jätkamiseks või tagasi pöördumiseks uus lennupilet osta.

Kui klient on ostnud üksteisele järgnevatele lendudele eraldi lennupiletid, siis nõutud minimaalsed ümberistumise ajad ei kehti ja iga järgnevat lendu käsitletakse kui uut reisi ning jälgitakse nõutud lennujaama jõudmise aega (3 tundi varem). Kui erinevad üksteisele järgnevad lennud on ühel piletil ja üks lend hilineb, siis vastutab kliendi edasitoimetamise eest see lennuettevõtja, mille lend hilineb. Edasine transport võib toimuda ka muid transpordiliike kasutades, ka ajalisi piiranguid ei ole lennuettevõtjale seatud ja lennuettevõtja ei ole kohustatud hüvitama tekkinud lisakulusid.

Kui erinevad üksteisele järgnevad lennud on eraldi piletitel ja klient ei jõua õigeaegselt lennule registreerimisele ükspuha millise takistuse tõttu, siis lasub edasise reisi toimumise eest kogu vastutus kliendil. Sellisel juhul tuleb kliendil osta reisi jätkamiseks või tagasi pöördumiseks uus lennupilet.

Lennuettevõtja vastutus ei laiene juhtudele kui lend toimub plaanikohaselt, kuid klient jääb ikkagi jätkulennust maha (näiteks valitud minimaalse ühendusaja ning järjekordade tõttu turva- või passikontrollis). Lendude plaanikohasel toimumisel on jätkulennule jõudmine kliendi enda vastutusel. Riskide vältimiseks soovitame võimalusel valida niisugused ühendused, mis jätavad lubatud miinimumaegadega võrreldes oluliselt pikema vaheaja lendude vahel.

5.5. Lennuplaan, hilinemised, tühistamised 
Piletil või reisikavas toodud lendude väljumis- ja saabumisajad võivad muutuda. Ilmastikuoludest, tehnilistest või muudest põhjustest tingituna tuleb aeg-ajalt ette ka lendude hilinemisi või tühistamisi. Kui lennupilet on juba varem välja ostetud ja reis kätte jõuab, siis tuleb kliendil lennuajad aegsasti üle kontrollida. Reisijavedu on väga sõltuv erinevatest tingimustest ja kuna primaarne on alati klientide turvalisus, siis ei ole võimalik hilinemisi ja lendude tühistamist igas olukorras vältida. Kliendil tuleb planeerida oma reis piisava ajavaruga, et võimalikud muudatused lendude väljumises ei saaks rikkuda reisile seatud ootusi ja olulisi sündmusi.

Hilinemise või tühistamise puhul ei vastuta lennuettevõtja kliendi ees võimalike kolmandate osapoolte teenuste kasutamise või kasutamatajätmisega seotud kulude eest. Samuti ei hüvitata sihtkohta hilinemisega või reisi ärajäämisega seoses tekkinud võimalikku kahju.

Lennuettevõtja võib muuta oma graafikuid ja tühistada lende kui sellest teatatakse vähemalt 2 nädalat ette. Asjaolude tõttu, mida lennuettevõtja ei saa mõjutada võib muuta graafikuid ka vähem ette teatades. Piletiteks vormistamata broneeringute osas ei kanna lennuettevõtja ega Reisibüroo Karol vastutust ega garanteeri ka uute kohtade saadavust sama hinnaga.

Tühistatud lennule piletit omavale kliendile pakub lennuettevõtja kas piletiraha tagastamist või alternatiivset ühendust sihtkohta ilma lisatasuta.

5.6. Õiguste kaitse 
Sisenedes Euroopa Liidu territooriumile või väljudes Euroopa Liidu territooriumilt, samuti Euroopa Liidu siseselt lennuettevõtjate teenuseid kasutades, kaitseb kliendi/reisija õigusi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004 lennureisija õigustest. Reisija õigusi kaitstakse eelkõige seoses lennuaja muutmise sh. lennu hilinemise või lennu ärajätmisega, samuti juhul, kui reisijal keelatakse lennukisse siseneda. Määruse terviktekst on toodud
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:046:0001:01:ET:HTML

6. Majutusteenuse vahendamine 
Majutusteenuse ostusoovi korral palume teatada soovitav majutuse asukoht, ajavahemik, oodatud kvaliteedi tase ja majutuda soovivate isikute arv, samuti ka muud eelistused ning olulised tingimused. Soovitud majutuse puudumisel pakub Reisibüroo Karol välja tingimustele lähemalseisvad alternatiivsed võimalused.

Majutusteenuse ostmisel sõlmib klient lepingu majutusettevõttega. Lepingu järgi on majutusettevõttel kohustus osutada lepingus sätestatud teenuseid kokkulepitud tingimustel. Kliendil tuleb järgida majutusettevõtte poolt kehtestatud teenuse osutamise tingimusi ja kehtivat kodukorda. Vastavad tingimused ja kodukord on teatavaks tehtud konkreetse majutusettevõtte kodulehel. Võimalikud erisoovid näiteks mittesuitsetajate tuba, kõrvuti asetsevad toad, kõrgemal või madalamal asetsevad toad, edastab Reisibüroo Karol majutusettevõttele. Vastavate soovide täitmine ei pruugi alati olla võimalik. Seetõttu ei küsi majutusettevõte erisoovide täitmise eest tasu ja ei taga ka erisoovidega teenuste kättesaadavust.

Saabudes majutusettevõttesse tuleb kliendil sooritada sisseregistreerimine. Selleks on vajalike dokumentide nagu broneeringu kinnitus või voucheri ja isikut tõendava dokumendi esitamine ning registreerimise blanketi täitmine. Enamike riikide majutusettevõtetes on esimeseks võimalikuks sisseregistreerimise ajaks kl. 14.00. Ameerika Ühendriikides võib selleks olla kl. 16.00. Kui kliendil on plaan ilmuda majutusettevõttesse majutuse alguse päeval pärast kl. 18.00, siis tuleb sellest majutusettevõtet või Reisibürood Karol eelnevalt informeerida. Hilisemal saabumisel ja sellest teavitamata jätmisel võib majutusettevõte broneeringu tühistada ja toa vabaks anda.

Tuba tuleb loovutada majutusettevõttest lahkumise päeval hiljemalt kl 12.00. Osades majutusettevõtetes tuleb tuba loovutada hiljemalt kl. 10.00 lahkumise päeval. Toa loovutamise aeg tuleb täpsustada majutusettevõttesse sisseregistreerimisel.

Tavapäraselt saab majutusteenuse individuaaltellimusi (üldjuhul kuni 10 koos saabuvat ja lahkuvat reisijat) muuta või annulleerida kuni 24h enne majutusteenuse osutamise kuupäeva. Tasuta muutmine ja annulleerimine ei ole võimalik messide, piirkonnas toimuvate erinevat liiki ürituste või riigipühade ajaks broneeritud majutusteenusele. Individuaaltellimuse annulleerimisel vähem kui 24h enne majutuse algust või majutusteenuse annulleerimata jätmisel, tuleb kliendil tasuda minimaalselt tellimuse esimese ööpäeva maksumus. Täpsed reeglid kehtestab majutusasutus.

Sellised majutusettevõtted, mis pakuvad majutust korter-tüüpi tubades või eraldi majades võimaldavad tasuta muutmist või annulleerimist kuni 30 päeva enne majutuse alguskuupäeva. Rühmatellimuste (üldjuhul alates 15 reisijat) muutmine ja annulleerimine on võimalik rohkem kui 30 kalendripäeva enne majutuse alguskuupäeva. Muudatuse tegemisel kuuluvad tasumisele lisatasud.

Reisibüroo Karol teavitab klienti kui muutmise ja annulleerimise tingimused erinevad viimati nimetatud tavapärastest tingimustest. Muutmise või annulleerimistähtaja saabumise eel ei saadeta kliendile välja täiendavat teadet või meeldetuletust. Seega on tähtajast kinnipidamine kliendi omal vastutusel.

Juhul, kui klient on annulleerinud teenuse otse majutusettevõttes, sellest Reisibürood Karol informeerimata, kuid majutusettevõte saadab ikkagi Reisibüroole Karol arve kas osutatud teenuste või siis annulleerimistrahvi kohta, vastutab klient arvel toodud summade tasumise eest Reisibüroole Karol. Juhul, kui klient ei kasuta majutusteenust ja jätab teenuse õigeaegselt annulleerimata, siis tuleb kliendil tasuda teenuse maksumus. Maksmiskohustust ei mõjuta asjaolu, kas teenust tegelikult kasutati või mitte. Ka siis kui teenust kasutati osaliselt, tuleb tasuda teenuse maksumus täies ulatuses.

Juhul, kui klient on broneeringu juba vormistanud ja soovib tehtud broneeringut pikendada, siis soovitame muuta olemasolevat broneeringut ja mitte vormistada uut eraldi broneeringut.

Majutusettevõtetes teostatakse aeg-ajalt osalisi remonditöid. Töödega üritatakse kliente võimalikult vähe segada, kuid alati ei pruugi see olla võimalik. Isegi kui kliente on informeeritud remonditööde ajast, siis Reisibüroost Karol sõltumatutel juhtudel võib remonditööde aeg muutuda, seetõttu ei võta Reisibüroo Karol ega majutusettevõte endale vastutust kui remonditööde periood on esialgsega võrreldes pikenenud. Kui hotellis on käimas remonditööd, siis ei anna see kliendile õigust nõuda hüvitist, raha tagastamist või hinna alandamist. Juhul, kui remonditööde teostamine võib klienti häirida, siis tuleb sellest Reisibürood Karol tellimuse esitamisel informeerida. Sellisel juhul aitab Reisibüroo Karol leida majutusettevõtte, kus plaanikohaste remonditööde teostamist ei toimu.

Arvestades võimalikke annulleerimisi vahetult enne majutuse algust on majutusasutustel kombeks teha aeg-ajalt ülebroneeringuid st. broneerida mõned toad topelt. Sellised ülebroneeringud võivad põhjustada olukordi, kus kliendil on kehtiv broneering, kuid kohale saabudes selgub, et on topeltbroneeringud ja kokkulepitud tuba puudub täielikult. Sellisel juhul on majutusettevõttel kohustus paigutada klient samas asulas või piirkonnas asuvasse vähemalt samatasemelisse majutusettevõttesse. Segaduse põhjustanud majutusettevõte peab tasuma kliendi transpordi teise majutusettevõttesse ja lubama kliendile tasuta kuni kolme minutilise telefonikõne. Reisibüroo Karol ei vastuta majutusettevõtte poolt tehtud ülebroneeringutest põhjustatud kulude hüvitamise eest.

Tubade valikul palun arvestada järgmist. Tihti on kolme- või neljainimese tubades (triple või quad) vastavalt üks või kaks lisavoodit või kaks kaheinimese voodit. Kolmeinimese tubades on tavaliselt kaheinimese voodi ja lisavoodi. Enamikes majutusasutustes ei ole kolme- või neljainimese tubades kõik voodid täismõõtmetes voodid. Kui klient soovib lisavoodit, siis tuleb selle eest tavapäraselt maksta lisatasu. Juhul kui klient on broneerinud ühe voodiga toa, võib juhtuda, et tellitu asemel antakse kliendile tuba kus on kaks eraldi voodit või siis vastupidi. Reisibüroo Karol edastab kliendi soovid majutusettevõttele, kuid majutusettevõtted ei taga selliste erisoovide täitmist.

Majutusettevõttega samas piirkonnas toimuvate messide, erinevat liiki ürituste, samuti riigipühade ajal on majutusteenuse hinnad tavapärastest hindadest kõrgemad. Kõik majutuse hinnad on toa kohta (oma vanni või dushiga, kui ei ole teatatud teisiti) ja sisaldavad hommikusööki (kui ei ole teatatud teisiti) ja riiklikke ning kohalikke makse (kui ei ole teatatud teisiti). Juhul, kui lastele ei võimaldata odavamat hinda, siis kuulub ka lapse eest tasumisele täiskasvanu hind. Teatud majutusettevõtetes, kui laste eest lisatasu ei küsita ei võimaldata ka lastele lisavoodit. Sellisel juhul tuleb tellida kolmeinimese tuba. Laste hommikusöögi eest tuleb tavapäraselt tasuda.

Kõik võimalikud täiendavad tasud lisateenuste eest nagu sideteenused, samuti energia- või turismimaksud tuleb tasuda otse majutusettevõttele.

Olenemata sellest, kas majutusteenuse tellimus on makstud või mitte, võivad majutusettevõtted nõuda kliendilt enne teenuse osutamist krediitkaardi numbrit või sularaha deponeerimist. Eelkõige soovitakse selliselt tagada majutusettevõttes tarbitud lisateenuste eest tasumine.

Reisidokumentide ja väärtuslike esemete hoidmise kohana soovitavad majutusettevõtted kasutada majutusettevõtte turvakappi. Osades majutusettevõtetes on turvakapi kasutamine tasuline osades tasuta. Majutusettevõte ei vastuta tuppa jäetud asjade säilimise eest.

7. Pakettreiside vahendamine
Reisibüroo Karol poolt vahendatavad pakettreisid, koos kirjelduste, hindade ja reisikorraldajate poolt kehtestatud üksikasjalike reisitingimustega on kättesaadavad nii Reisibüroo Karol esinduskontoris kui ka veebilehel www.karol.ee .

Pakettreisi ostes sõlmib klient pakettreisilepingu reisikorraldajaga, kes vastutab pakettreisi nõuetekohase läbiviimise eest vastavalt pakettreisilepingus antud kirjeldustele ja tingimustele. Reisibüroo Karol vahendab reisikorraldaja poolt jagatud informatsiooni pakettreisi kirjelduse kohta. Enne pakettreisilepingu sõlmimist tuleb kliendil tutvuda reisikorraldaja poolt kehtestatud reisitingimustega/pakettreisi lepinguga.

Pakettreisi ostes tuleb kliendil Reisibüroole Karol teatada oma mobiiltelefoni number. Reisibüroo Karol edastab kliendi mobiiltelefoni numbri reisikorraldajale, et viimasel oleks võimalik klienti pakettreisilepingu täitmisega seotud võimalikest muudatustest operatiivselt informeerida.

Reisibüroo Karol vastutab kliendi poolt makstud pakettreisi tasu tagastamise eest kliendile kuni selle tasumiseni Reisibüroo Karol poolt reisikorraldajale. Nimetatud kohustus tekib Reisibürool Karol ainult juhul, kui reisikorraldaja on tunnistanud oma suutmatust täita kliendiga sõlmitud pakettreisilepingut (nt. reisikorraldaja maksejõuetus) ja kliendil on tekkinud õigus pakettreisi tasu tagasi saamisele.

Kliendi korraldada ja vastutada on tema õigeaegne jõudmine reisikorraldaja reisikinnituses toodud pakettreisi alguspunkti, samuti tema tagasisõit pakettreisi lõpp-punktist. Kliendi soovil tutvustab Reisibüroo Karol erinevaid võimalusi pakettreisi alguspunkti ja lõpp-punktist soovitud sihtkohta sõitmiseks. Valiku sobiva reisijaveoteenuse osas teeb klient. Valiku juures palume kindlasti arvestada võimalike takistuste, hilinemiste ja viivitustega, sh. valitsevate tavapärasest erinevate ilmastikuoludega, liiklusummikutega ja riketega. Juhul, kui klient hilineb pakettreisi alguspunkti endast olenevate põhjuste tõttu, siis võib reisikorraldaja sõlmitud pakettreisilepingu üles öelda. Sellisel juhul ei ole reisikorraldajal kohustust makstud reisitasu kliendile tagastada.

8. Kindlustusteenuse vahendamine 
Reisikindlustuse ostmisel sõlmib klient reisikindlustuslepingu kindlustusandjaga. Reisibüroo Karol poolt vahendatavad reisikindlustused, koos tingimuste ja hindadega on kättesaadavad meie reisibüroos. Soovitame hoolikalt lugeda kindlustusandjate poolt kehtestatud lepingutingimusi ja küsida nõu reisikonsultandilt (eriti reisides riikidesse, kuhu ei ametivõimud ei soovita erinevate ohtude tõttu reisida, samuti raseduse puhul, tervisespordi harrastajatel jne).

Koos mistahes reisiteenuse ostmisega soovitame sõlmida reisikindlustuse lepingu, seda ka olenemata Euroopa Ravikindlustuskaardi olemasolust. Euroopa Ravikindlustuskaardi olemasolul tuleb vastavalt asukohamaa tariifidele ikkagi maksta patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne). Nimetatud omavastutustasusid patsiendile ei korvata. Samuti ei kata kaart riikidevahelise transpordi kulusid. Üldjuhul tasub reisikindlustus omavastutustasude ja riikidevahelise transpordi eest. Väljaspool Euroopa Liitu ravikindlustuskaart ei kehti.

Igas olukorras ei pruugi reisiteenuse osutaja kliendil tekkinud kahju või lisakulude eest vastutada. Seetõttu võib just reisikindlustus tagada abi ja operatiivse hüvituse saamise näit. reisi katkemise või ärajäämise, pagasi kadumise ning kliendi tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumite korral. Soovitame lisada kindlustuslepingusse ka reisitõrke kindlustuse, mis enamjaolt korvab reisijavedude ärajäämise või hilinemisega kaasnevaid lisakulutused. Enne kindlustuslepingu sõlmimist palume tutvuda kindlustuse tingimustega.
Reisikindlustuslepingu muutmine või annulleerimine on võimalik lisatasu eest.

9. Autorenditeenuse vahendamine 
Reisibüroo Karol vahendusel sooritatud broneeringuga tagab autorendiettevõte rendiauto olemasolu kokkulepitud ajaks vastavalt kinnitatud autogrupile. Täpset automarki ei tagata.

Autorenditeenuse ostmisel sõlmib klient rendilepingu autorendi autorendiettevõttega. Lepingu sõlmimisel tuleb kliendil tähelepanu pöörata rendilepingus toodud tingimustele sh. kuid mitte ainult omavastutuse, juhtide registreerimise nõuetele, vastutusele jne. Nõutud on minimaalne vanus alates 21 aastat, olenevalt autotüübist võib vanus olla ka kõrgem. Autot võib juhtida autorendiettevõttes lepingu sõlmimisel registreeritud juht. Lisajuhi registreerimise eest tuleb maksta täiendavat tasu.

Autorenditeenuse ostmisel on vajalik kliendi krediitkaardi olemasolu. Teatud riikides on suurte ja luksusautode puhul nõutav kahe krediitkaardi olemasolu.

Autorenditeenuse broneeringuid on võimalik tavapäraselt muuta ja annulleerida kuni 24 tundi enne rendiperioodi alguskuupäeva, tasudes autorendiettevõtte poolt kehtestatud muutmise ja/või annulleerimise tasu.

10. Vastutus 
Reisiteenuse kohase osutamise eest vastutab reisiteenuse osutaja, kellega on klient lepingu sõlminud. Reisibüroo Karol ei vastuta reisiteenuse osutamise eest ning ei hüvita reisiteenuse osutaja poolt reisiteenuse kvaliteedi langusest, reisi väljumise või saabumise hilinemisest, reisi katkemisest või ärajäämisest, pagasi kadumisest, tervisehäiretest, õnnetusjuhtumistest või mistahes muust reisiteenuse osutaja tegevusest või tegevusetusest tingitud kahju. Kliendi soovil abistab Reisibüroo Karol klienti reisiteenuse osutajaga suhtlemisel.

Reisiteenuse osutajad on oma tingimustes jätnud endale õiguse keelduda kliendi teenindamisest ja tühistada kliendi broneering või tellimus juhul, kui kliendi käitumine on sobimatu või seadusevastane või kui kliendi käitumine põhjustab ohtu teistele klientidele või nende varale. Sellisel juhul ei ole sobimatult või seadusevastaselt käitunud kliendil õigus tagasimaksetele kasutamata teenuste eest või muudele hüvitustele. Kui kliendi sobimatu või seadusevastase käitumise puhul peab lisakulusid kandma reisiteenuse osutaja või Reisibüroo Karol on klient kohustatud vastavad kulud kas reisiteenuse osutajale või Reisibüroole Karol hüvitama.

Juhul, kui klient tekitab kahju reisiteenuse osutajale näiteks kahjustades viimasele kuuluvat vara, siis vastutab klient tekitatud kahju hüvitamise eest täies ulatuses.

Veebileht sisaldab linke või viiteid teistele Reisibüroo Karol kontrollile mittealluvatele veebilehtedele. Reisibüroo Karol ei taga teistel veebilehtedel oleva informatsiooni õigsust ega võta vastutust teistel viidatud lehtedel avaldatud informatsiooni õigsuse ja/või kvaliteedi eest. Kõik teiste veebilehekülgede kasutamisega seotud küsimused ja pretensioonid palume esitada otse teiste veebilehekülgede administraatoritele või teenusepakkujatele.

11. Pretensioonid, muud tingimused
Enne reisi algust tekkinud küsimustest või probleemidest tuleb Reisibürood Karol koheselt teavitada. Kui klient leiab reisi kestel, et reisiteenus ei vasta kokkulepitud tingimustele, tuleb teavitada sellest koheselt reisiteenuse kohapealset osutajat ja Reisibürood Karol. Kui kohapeal on juhtunu fikseeritud ning olenemata sellest ei leita lahendust, on kliendil õigus esitada kirjalik pretensioon esimesel võimalusel, kuid hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul reisi lõppemisest ning mitte hiljem kui kahe (2) nädala jooksul juhtumist teada saamisest. Nimetatud tähtajaks esitamata pretensioon on aegunud.

Kirjalik pretensioon koos tõenditega reisitingimuste ja reisikirjelduste mittevastavusest,  põhjustatud lisakulutustest või tekkinud kahjust tuleb edastada Reisibüroole Karol käesolevate reisiteenuste müügitingimuste üldsätetes toodud sidevahendite kaudu. Teenuse mittevastavusel kokkulepitud tingimustele on kliendil õigus tugineda võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele (nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, taganeda lepingust või öelda leping üles, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist).

Vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse tarbijatega seotud vaidlused kohtuväliselt tarbijavaidluste komisjonis aadressil Pronksi 12, Tallinn 10117; veebileht:  http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon, telefon (+372) 6 201 707 (avatud tööpäeviti kl 9:00-17:00). Tarbijavaidluste komisjoni menetlusreeglitega on võimalik tutvuda eelnevalt viidatud veebilehel.

12. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
Tellimuse esitamisega annab klient Reisibüroole Karol nõusoleku oma isikuandmete (v.a. delikaatsed isikuandmed) kogumiseks ja töötlemiseks kliendisuhte loomise, reisiteenuste müügiks pakkumise, müügi ja osutamise, lepingute sõlmimise, täitmise, muutmise, lõpetamise eesmärgil. Klient nõustub, et isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele sh. reisiteenuste osutajale ja/või isikutele, kes on seotud reisiteenuse osutamisega, on lubatud, kuid see  võib toimuda ainult isikuandmete kaitse seaduses sätestatud viisil. Klient on teadlik oma õigustest saada igal ajal infot enda kohta kogutud isikuandmete ja nende edastamise kohta; nõuda ebaõigete andmete parandamist; andmete töötlemise lõpetamist ja kustutamist, kui see on kooskõlas õigusaktidega.

Lennupileti broneerimisel ja ostmisel edastab lennuvedaja kliendi broneeringuinfo vastavalt riigipiiri seadusele töötlemiseks Politsei- ja Piirivalveametile terrorikuritegude ja teiste raskete kuritegude menetlemise, avastamise ja ärahoidmise ülesannete täitmise eesmärgil. Broneeringuinfot säilitatakse 5 aastat, isikustatud andmeid säilitatakse 2 aastat alates andmete kättesaamisest.

Broneeringuinfoks loetakse lennureisija ja -reisi kohta käiv teave, mida lennuettevõtja kogub kliendilt broneeringu teostamiseks. Broneeringuinfo sisaldab eelkõige teavet broneeringu ja sellega seotud toimingute kohta, lennureisija ja temaga koos reisivate isikute isikuandmeid, lennu üldandmeid, lennureisija kontaktandmeid ning broneeringu eest tasumist puudutavaid andmeid.

Broneeringuinfo edastamisega seoses on isikutel kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused.

13. Tarbija taganemisõiguse ulatus ja teostamine
13.1. Reisiteenuste osutamiseks sõlmitud lepingutest taganemine on piiratud, kuivõrd Reisiteenuste puhul on kindlaks määratud vastavate teenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või siis tähendab lepingu sõlmimine teatud vahendite broneerimist, millele on taganemisel keeruline uut kasutajat leida.

13.2. Olenemata sellest, kas Tarbija ostab Reisiteenuse sidevahendi (e-post, telefon) abil või reisibüroos kohapeal ei kohaldata Reisiteenuse lepingutele üldjuhul võlaõigusseaduses sätestatud Tarbija õigust taganeda lepingust tasuta ja põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (Taganemisõigus).

13.3. Taganemisõigus puudub, kui Reisiteenus osutatakse teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või kui lepingu sõlmimine tähendab teatud vahendite broneerimist ja leping sõlmitakse järgmiste teenuste osutamiseks: Reisijaveoteenus; majutusteenus; eluruumi kasutamine; mootorsõiduki kasutamine; toitlustamine; reisi- ja pagasikindlustus või vaba aja veetmise teenus.

13.4. Juhul, kui punktis 4.3. loetletud Reisiteenuseid ei osutata teatud tähtpäevaks või lepingu sõlmimine ei eelda teatud vahendite broneerimist (Kinkekaart), siis on Tarbijal on õigus taganeda vastavast sidevahendi abil sõlmitud lepingust tasuta ja põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Siinjuures tuleb panna tähele, et tarbija kaotab Taganemisõiguse hetkel, mil ta asub Kinkekaarti kasutama sh. edastab Kinkekaardi kasutamise soovi ja saab kätte Reisiteenuse Tellimuskinnituse, millega on määratud kindlaks Reisiteenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või teatud vahendite broneerimine. Tellimuskinnituse kättesaamisega on võrdsustatud ka Reisiteenuse kasutamiseks registreerimine koos Kinkekaardi äramärkimisega.

14. Teenustasud
14.1.
Reisiteenuste tühistamisel või muutmisel lähtutakse alati teenusepakkuja poolt kehtestatud tingimustest.
Võimalikud teenusepakkuja poolt kehtestatud trahvid või lisamaksud tuleb tasuda lisaks Karol reisibüroo teenustasudele.
Teenustasu on tehingupõhine ( kuigi paljudel juhtudel me ei rakenda teenustasu, näiteks laevapiletite broneerimine, kindlustuse vormistamine)
ja seda ei tagastata. Reisi tühistamisel või tellitud teenuse kasutamata jätmisel kohaldame muutmise-või tühistamistrahve.

Teenusepakkuja – füüsiline või juriidiline isik, kes osutab Reisiteenuseid ja kellega Klient sõlmib lepingu Reisiteenuste osutamiseks
Karol – müügiagent, kes teeb vahendajana kättesaadavaks Teenusepakkujate osutatavad Reisiteenused.

Karol reisibüroo palub kliendil tutvuda ka järgmiste dokumentidega:

Messi otsing

Esindame Stockholmi messe Eestis, Lätis ja Leedus

Broneeri ekspositsioonipind siit!

Esindame Reed Exhibitions messe Eestis, Lätis ja Leedus

Broneeri ekspositsioonipind siit!

Esindame IFP Group’i messe Eestis, Lätis ja Leedus

Broneeri ekspositsioonipind siit!

Esindame Las Vegase messi Balti- ja Põhjamaades

Broneeri ekspositsioonipind siit!

Üle maailma toimuvad konverentsid

Konverentside ja messide otsingumootorid