Privaatsuspoliitika

Küsi nõu ja pakkumist
reisikonsultandilt

  Reis

  Teade

  Nimi (nõutav)

  E-post (nõutav)

  Telefon (nõutav)

  Soovin ka kindlustust

  Privaatsusteave

  AS KAROL

  1. Sissejuhatus

  1.1. Reisibüroo Karol on oma tegevusalast lähtuvalt käsitletav reisiettevõtjana, mis oma igapäevases majandustegevuses kasutab isikuandmeid erinevate reisi- ja turismiteenuste osutamise, korraldamise, organiseerimise ja vahendamise eesmärgil. Oma tegevuses juhindume isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), isikuandmete kaitse seadusest (IKS), meie enda andmekaitsealasest strateegiast ning muudest kehtestatud andmekaitsealastest normatiividest. Käesolev privaatsusteave (edaspidi Privaatsusteave) on adresseeritud GDPR ja IKS regulatsioonis nimetatud andmesubjektile ehk füüsilistele isikutele, kelle isikuandmeid töödeldakse teenuse osutamiseks.

  1.2. Me eeldame, et Teie (Andmesubjektid) olete teadlikud ja hoolite oma isikuandmete töötlemisest, seetõttu kinnitame siinkohal, et Teie andmete töötlemiseks kehtestatud reeglite täitmisse suhtub Reisibüroo Karol täie tõsidusega. Privaatsusteave kirjeldab Reisibüroo Karol-i poolt kasutatavaid põhimõtteid ja praktikat, mis puudutab isikuandmete töötlemise tervet ahelat alates kogumisest, kasutamisest kuni kustutamiseni seades fookusesse isikuandmete kaitse. Isikuandmete kaitse on pidev vastutus, mistõttu aeg-ajalt vaatame Privaatsusteave reeglistiku üle, kontrollime selle vastavust kehtestatud nõuetele ning vajadusel uuendame selle sisu.

  1. Andmekaitsespetsialist (DPO)

  2.1. Meie ettevõtte KAROL AS, registrikood 10233998 juriidilise asukohaga Narva mnt 13 Tallinn Harjumaa 10151 andmekaitsealaste nõuete täitmiseks on ettevõtte poolt määratud andmekaitsespetsialistiks järgmine isik:

  Ees- ja perenimi: Karl Parve

  DPO töökoha asukoht: Narva mnt 13 Tallinn Harjumaa 10151

  E-posti aadress: karl@karol.ee

  1. Andmete kogumine

  3.1. Reisibüroo Karol kogub isikuandmeid peamiselt oma klientidelt. Need on reeglina andmed, mis on vajalikud kliendi enda poolt valitud reisi- ja turismiteenuste osutamiseks ja võivad täpsustuda alati konkreetse reisiteenuse raames ning varieeruda tingituna sellest, millega reisitakse (näiteks: buss, rong, lennuk, laev) kui ka sellest kuhu reisitakse (siseriiklik reis, reis EL piires ja nendega võrdsustatud riikidesse, reis väljapoole EL’i asuvatesse riikidesse). Tavapäraselt on reisimisel vajalikud ees- ja perenimi, isikusamasuse tuvastamiseks pilti kandev reisidokument/isikutunnistus, isikukood, (isikukoodi puudumisel sünniaeg, sugu, vanus) aga ka kontaktandmed nagu e-posti aadress, telefoninumber ja elukoha aadress. Reisimisel väljapoole EL’i riike võib andmete loetelu täieneda vastava sihtriigi seadustest ja nõtulenevalt (nt rahvus, passiandmed, viisa, vaktsineerimine jne). Me kasutame Teie isikuandmeid selleks, et täita meievahelist sõlmitud lepingut ja osutada Teile reisi- ja turismiteenuseid. Me ei müü ega jaga isikuandmeid kolmandate isikutega va. nendega, kellega neid tuleb jagada seaduse alusel või meie vahel sõlmitud teenuse lepingu täitmiseks.

   3.1.1. Majutusteenuse osutamise ja vahendamise käigus isikuandmete töötlemine

  Kui soetate majutusteenust, on Teie andmeid (nimi, isikukood ja/või sugu, sünniaeg, kontaktandmed), vaja majutusasutustele kehtestatud nõuete täitmiseks ning teenuse osutamiseks. Isikuandmete loetelu võib riigiti kehtestatud nõuete tõttu varieeruda. Selleks on vaja teada nende isikute andmeid, kes majutusteenust kasutama hakkavad ning aeg, mil majutust vajatakse. Üldjuhul on majutusasutused kohustatud pidama majutatavate isikute kohta registrit, kuhu kantakse seadusest tulenevad andmed ning edastatakse nõudel õiguskaitseorganitele.

  Olenevalt teenuse sisust, võime vajada ka eriliiki isikuandmeid, millised puudutavad majutusteenuse erisusi. Näiteks võib see tähendada teatavate liikumispuuete korral liikumist hõlbustavate vahendite (ratastool, lift jne) olemasolu või ka toitlustuse osas teatavate ainete talumatuse puhul eridieedi osas andmeid (juhul, mil on tellitud lisaks majutusele ka toitlustusteenus).

  Kui soetate majutus- ja taastusraviteenust, siis vajame Teilt ka eriliiki isikuandmeid, millised seostuvad vastava taastusraviga. Nii saavad meile teatavaks nii taastusravi koht kui aeg, samuti selle sisu määral, mil see on vajalik vastava konkreetse taastusravi teenuse osutamiseks. Igal juhul on tegemist eri liiki isikuandmetega, millised edastate meile teenuse saamiseks ise.

  Majutusteenuse ja sellega seotud teenuste müümisel, kui parima hinna on pakkunud hulgimüüjad (sh agregaatorid ja konsolidaatorid), edastame Teie andmed teenuste hulgimüüjale (sh agregaatorid ja konsolidaatorid), kes omakorda edastab andmed konkreetsele majutusteenuse või sellega seotud teenuste osutajale.

  Nõuame majutusteenuse osutajatelt kui hulgimüüjatelt (sh agregaatorid ja konsolidaatorid) isikuandmete töötlemise vastavust GDPR’le. Iga majutusteenuse osutamiseks kaasatud osapool võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks. Reisibüroo Karol ei vastuta majutusteenuse osutamise puhul nende andmete töötlemise eest, mis on antud majutusasutusele kohapeal.

   3.1.2. Reisijaveoteenuse osutamine ja vahendamine

  Reisijaveoteenuse osutamiseks vajame Teilt selliseid isikuandmeid nagu nimi, isikukood, reisidokumendi andmed, e-posti aadress, telefoni number ning teenusega seotud andmed. Reisijaveoteenuse osutamise käigus võib teatavaks saada ka info eri liiki isiku andmete kohta (nt liikumispuude korral ratastooli vajadus, aga ka laste puhul laste ja saatjate reisimise kohta). Õigusaktidest tulenevalt on teenuseosutajal kohustus edastada isikuandmeid õiguskaitseorganitele.

  Kui olete ostnud meilt reisijaveoteenuse osutamise vahenduse teenust, siis edastame kogutud andmed reeglina Reisijateveoteenuse osutajale või reisijateveoteenuse osutajate vahendajale, kes omakorda seejärel edastab need andmed alles konkreetsele teenuse osutajale.

  Reisibüroo Karol ei vastuta reisijaveoteenuse osutamise puhul nende andmete töötlemise eest, mis on antud otse vedajale

  Nõuame teenusepakkujatelt isikuandmete töötlemise vastavust GDPRle. Iga reisijaveoteenuse osutaja ja reisijaveoteenuse osutamiseks kaasatud osapool võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

   3.1.3. Pakettreiside vahendamise käigus isikuandmete töötlemine

  Kui soetate pakettreisi, on Teie andmeid (nimi, isikukood ja/või sugu, sünniaeg, kontaktandmed), vaja reisikorraldaja kehtestatud nõuete täitmiseks ning teenuse osutamiseks. Isikuandmete loetelu võib riigiti kehtestatud nõuete tõttu varieeruda. Selleks on vaja teada nende isikute andmeid, kes reisiteenust kasutama hakkavad ning reisil olemise aeg.

  Olenevalt teenuse sisust, võime vajada ka eri liiki isikuandmeid, millised puudutavad reisijaveoteenuse või majutusteenuse erisusi. Näiteks võib see tähendada teatavate liikumispuuete korral liikumist hõlbustavate vahendite (ratastool, lift jne) olemasolu või ka toitlustuse osas teatavate ainete talumatuse puhul eridieedi osas andmeid (juhul, mil on tellitud lisaks majutusele ka toitlustusteenus).

  Pakettreisi ja sellega seotud teenuste müümisel edastame Teie andmed reisikorraldajale, kes omakorda edastab andmed konkreetsele reisijaveoteenuse ja majutusteenuse või sellega seotud teenuste osutajale.

  Reisibüroo Karol ei vastuta reisikorraldusteenuse osutamise puhul nende andmete töötlemise eest, mis on antud otse reisikorraldajale.

  Nõuame reisikorraldajatelt isikuandmete töötlemise vastavust GDPR’le. Iga reisiteenuse osutamiseks kaasatud osapool võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

   3.1.4. Messi- ja konverentsiteenuse osutamise ja vahendamise käigus isikuandmete töötlemine

  Reisibüroo Karol on oma partner messiorganistasioonide ametlikeks esindajateks Baltikumis. Tegevuse alla kuuluvad ka konverentside külastused ning koolitus- või õppereiside korraldamine erinevatele organisatsioonidele ja ettevõtetele. Teenuse osutamise ja vahendamise käigus töötleme isikuandmeid eelkõige messi, konverentsi lepingu täitmiseks, mil registreerime osalejaid ja väljastame arveid (nimi, isikukood, sünniaeg, telefon, e-post, aadress).

  Vastavalt partner messiorganisatsiooni lepingule, edastame neile teie isikuandmed (isikuandmete loetelu võib riigiti kehtestatud nõuete tõttu varieeruda), mida edaspidi töödeldakse antud riigis juba nendes riikides kehtestatud andmekaitseseaduste kohaselt.

  Samuti kultuuri ja vaba aja programmide organiseerimise käigus nende organiseerimiseks vajaminevad isikuandmed (nimi, programmi toimumise aeg, isiku eelistused erinevate programmide puhul), majutuse korraldamine (majutusteenuste puhul vt p 3.1.1.) ning transpordi korraldamine majutusasutuste ja messi, konverentsi toimumispaiga vahel (isikute nimed, transpordi toimumise aeg, majutuse ja konverentsi toimumise koht). Isikuandmete loetelu võib riigiti kehtestatud nõuete tõttu varieeruda.

  Reisibüroo Karol ei vastuta messi- või konverentsiteenuse osutamise, vahendamise puhul nende andmete töötlemise eest, mis on antud otse teenusepakkujale.

  Nõuame teenusepakkujatelt isikuandmete töötlemise vastavust GDPR´le.

  3.1.5. Viisateenuse taotlemise osutamine ja vahendamine.

  Viisa taotlemise teenuse osutamiseks vajame Teilt selliseid isikuandneid nagu nimi, isikukood, kehtiva reisidokumendi andmed, sihtriik, viisa soovitav kehtivuse aeg, sihtriigi külastamise põhjus ja muud külastatavate riikide poolt kohustuslikuks tehtud andmed.

  Nõuame teenusepakkujatelt isikuandmete töötlemise vastavust GDPRle. Iga teenuse osutamiseks kaasatud osapool võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

   3.1.6. Reisimisega seotud kindlustusteenuse vahendamine

  Reisimisega seotud kindlustusteenuse vahendamise osutamiseks vajame Teilt selliseid isikuandmeid nagu nimi, isikukood, elukoht, e-posti aadress ja telefon. Vastava lepingu täitmise käigus võivad meile teatavaks saada muuhulgas ka andmed Teie või Teie pereliikme haigestumise kohta (kindlustusjuhtum-, reisitõrkekindlustus), õnnetusjuhtumi kohta ja ravikulude kohta aga ka muude ettenägematute kindlustusjuhtumite tõttu teatavaks saanud isikuandmed.

  Esitatud isikuandmed edastame kindlustusandjale, kellelt nõuame isikuandmete töötlemise vastavust GDPRle.

  3.1.7. Transpordivahendi renditeenuse osutamine või vahendamine

  Transpordivahendi renditeenuse osutamiseks või vahendamiseks vajame Teilt selliseid isikuandmeid nagu nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed, vastava kategooria sõiduki juhtimisõigust tõendava dokumendi andmed vajalikus ulatuses, krediitkaardi andmeid jne. Lepingu täitmise käigus võivad meile teatavaks saada mh ka andmed Teie eelistuste kohta erinevate autode valikul, isikud, kes autos sõidavad, sõitude ajad ja trajektoorid. Rõhutame, et asjad, mida jätate autosse võivad samuti Teie kohta andmeid sisaldada ning siin ei vastuta reisibüroo Karol nende andmete kasutuse eest.

  Transpordivahendi renditeenuse osutamise või vahendamise korral edastame esitatud isikuandmed konkreetsele transpordivahendi renditeenuse osutajale, kellelt nõuame isikuandmete töötlemise vastavust GDPRle. Reisibüroo Karol ei vastuta transpordivahendi renditeenuse osutamise puhul andmete käsitlemise eest, mille annate transpordivahendi renditeenust pakkuvale ettevõttele kohapeal.

  Kui olete ostnud meilt transpordivahendi renditeenuse osutamise vahenduse teenust, siis edastame teenuse broneerimiseks vajalikud andmed reeglina transpordivahendi renditeenuse vahendajale, kes omakorda seejärel edastab kogutud andmed alles konkreetsele teenuse osutajale.

  3.1.8. Isikuandmete töötlemine püsikliendile suunatud boonusprogrammi puhul

  Boonusprogramm on reisibüroo Karoli loodud kliendipõhine süsteem, mille läbi on püsiklientidel võimalik saada reisibüroo Karol-ist reisiteenuseid soodsamalt. Boonuspunktide kogumiseks on vajalik, et astuksite reisibüroo Karol-i püsikliendiks. Püsikliendiks vormistamisel ja boonusprogrammiga liitumisel vajame Teilt erinevaid isikuandmeid. Eelkõige on selleks vajalikud Teie isikuandmed nagu nimi, isikukood, telefoni number ja e-posti aadress.

  Boonuspunktide kasutamisega võime Teilt koguda andmeid Teie reisimise ja reisimisharjumuste kohta. Andmeid kogume eelkõige Teie ostuharjumuste kindlaks tegemise eesmärgil, et edaspidiselt pakkuda Teile müügiks vaid selliseid kaupasid ja teenuseid, millistele on Teil eeldatav huvi ning samuti eesmärgil pakkuda soodustusi nende partnerite juures, kelle juures Teil võib olla ostuhuvi. Samuti kasutatakse Teie isikuandmeid erinevatel statistilistel põhjustel, eelkõige kaupade ja teenuste müügiosakaalude ja tulususe kindlaks tegemisel vms põhjusel. Nii saame ka ise otsustada, millise partnerettevõttega on edasine koostöö põhjendatud ja millisega mitte.

  Nõuame kaasvastutavatelt isikuandmete töötlemise vastavust GDPR’le. Iga teenuse osutamiseks kaasatud osapool võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

  3.1.9. Parimate reisipakkumiste ja meelespidamise kirjade saatmine

  Saadame Teile parimaid reisipakkumisi ja meelespidamise e- kirju (nt juurdemüük, õnnitlused, kutsed üritustele jms pakkumised) ainult Teie nõusolekul eelnevalt kinnitatud e-posti aadressile. Teil on võimalus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta, kas valides kirja all Unsubscribe või andes sellest teada e-posti aadressil vastus@karol.ee.

  Samuti saadame Teile informatiivseid ja teavituslikke e-kirju, kui olete meie juurest esimest korda ostnud, liitunud meie püsikliendile suunatud boonusprogrammiga või on Teie tööandja kinnitanud Teid ettevõtte volitatud isikuks. Antud kirjad on kinnitava iseloomuga, et te oleksite teadlik, et olete meiega liitunud.

  Teenuse osutamisega seonduvalt on meil õigus saata teile tagasiside e-kirja, kui olete meie käest ostnud või küsinud pakkumist mõne teenuse kohta. Tagasiside e-kirju saadame ainult selleks, et selgitada teeninduse kitsaskohti ja pakkuda parimat teenindust. Kui toimub loodusõnnetus või leiab aset eriolukord, siis samuti võime saata ja Teiega ühendust võtta veenudmaks, et kõik on hästi ja kas saame Teile abiks olla.

  3.2. Meie internetikeskkonnad www.karol.ee, erinevad sotsiaalmeediakanalid (Facebook, Instagram, LinkedIn) nagu ka paljud teised samalaadsed keskkonnad koguvad teatavat infot automaatselt ja salvestavad selle logifailides. See info võib sisaldada IP aadressi, regiooni või üldist asukohta, kus Teie arvuti või seade internetiühenduses on, kasutatava brauseri tüüpi, operatsioonisüsteemi ja muud kasutusega seotud infot s.h. lehekülgede külastamise ajalugu. Reisibüroo Karol kasutab nimetatud informatsiooni selleks, et muuta reisibüroo Karol-i internetikeskkonnad paremaks, lihtsamaks ning kasutajasõbralikumaks. Samuti võime kasutada Teie IP aadressi, et diagnoosida probleeme reisibüroo Karol-i serveris ja veebilehe administreerimiseks, trendide analüüsimiseks, lehe külastajate tegevuse jälgimiseks lehel, samuti, et koguda ulatuslikumalt demograafilist informatsiooni, et paremini kindaks teha meie veebikeskkondade külaliste eelistusi. Internetikeskkonnad kasutavad ka cookies`ite süsteemi.

  3.3. Kui Te olete avaldanud nõusoleku uudislehtede ja reklaami saamiseks või osalete meie korraldatavatel või vahendatud loosimistel või muudes kampaaniates, küsime Teie nime ja kontaktandmeid. Seda infot kasutame Teile info saatmiseks meie ettevõtte pakutavate teenuste ja kaupade kohta või kõigest muust, mis Teile võib huvi pakkuda. Meie uudiskiri võib aeg-ajalt sisaldada linke teistele internetikeskkondadele. Reisibüroo Karol ei vastuta nende keskkondade sisu ega privaatsuspoliitika eest. Kui Te ei soovi enam uudiskirja ja otsepostitusi saada, saate lõpetada selliste kirjade saamise, vajutades iga uudiskirja ja/või reklaami all asuvale lingile (“Juhul kui te ei soovi meilt enam kirju, vajutage siia.”) või andes märku aadressil vastus@karol.ee.

  3.4. Kui soovite sisestada tellimust meie internetikeskkonna vahendusel, vajame Teie kontaktandmeid: nime, isikukoodi, sünniaega, reisidokumendi andmeid, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja mõningatel juhtudel ka elukoha aadressi. Seda infot vajatakse vaid selleks, et Teiega saada kontakti informatsiooni osas, mis puudutab Teie tellimust ja Teiega sõlmitud või sõlmitava lepingu täitmist. Me jagame Teie isikuandmeid ettevõtetega, kes on seotud vahetu teenuse osutamisega Teile. Muudel juhtudel me ei jaga Teie isikuandmeid kellegagi. Tellimuse koostamise ajal küsime Teilt ka infot, mis puudutab tellimuse eest tasumist nagu nt krediitkaardi numbritvõi pangamakse detaile. Kasutame seejuures turvalist online-ühendust, et Teie isikuandmed oleks kaitstud.

  1. Millal ja kuidas reisibüroo Karol andmeid hoiab

  4.1. Teie kohta kogutud andmeid, mis on saadud Teie ostude kaudu, hoitakse reisibüroo Karol-is ajavahemikul, mil kehtib seaduses sätestatud andmete säilitamise kohustus ja nõuete esitamise aegumistähtaeg, misjärel isikuandmed kustutatakse. Andmeid hoitakse ühes või mitmes andmebaasis.

  1. Millal ja kuidas reisibüroo Karol Teie isikuandmeid kasutab

  5.1. Peamiselt kasutatakse Teie isikuandmeid Teiega kokkuleppel Teile teenuse osutamiseks.

  5.2. Isikuandmeid kasutatakse ka selleks, et uuendada oma internetikeskkonda vastavalt Teie eelistustele, huvidele, vajadustele ning et õppida paremini tundma Teie soove ja eelistusi ning parandada reisibüroo Karol-i internetikeskkondade teenuste osutamise aspekte.

  5.3. Kui olete andnud nõusoleku uudiskirjade, spetsiaalsete reklaamide, otsepostituste jms saamiseks meilt, saadame Teile soovitud informatsiooni. Sellisest e-kirjadest on võimalus Teil loobuda (vt p 3.3).

  5.4. Teie isikuandmeid jagatakse teenusepakkujatega, kelle teenus on vältimatu sõlmitud lepingute täitmiseks ja teenuste osutamiseks.

  5.5. Samuti võime jagada Teie isikuandmeid, kui selline vajadus tuleneb kuritegude uurimisest, kohtunõuete täitmisest, Teie eluliste vajaduste täitmisest; seoses müügi, ostu, ühinemise, reorganiseerimise, finantseerimise, likvideerimise, lõpetamise või sarnase ettevõttega seotud toiminguga. Sellistel puhkudel kinnitame, et võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et Teie isikuandmed oleks piisavalt kaitstud.

  5.6. Loosimistel ja muudel sarnastel ettevõtmistel osalemiseks vajaliku info kogumisel kasutatakse saadud kontaktandmeid selleks, et võidu korral oleks võimalik Teiega ühendust võtta. Kui auhinna väljapanek on toimunud mõne teise lepingupartneri poolt, edastatakse Teie kontaktandmed temale võitjaga ühenduse saamiseks. Reeglina on sellistel auhinnamängudel osalemise eeltingimuseks Teie kontaktandmete kasutamiseks nõusoleku andmine ka muudeks otstarveteks, mistõttu palume Teil auhinnamängudel osalemisele eelnevalt tutvuda hoolikalt auhinnamängu tingimustega.

  1. Isikuandmete liikumine väljaspoole EL-i või nendega võrdsustatud piirkondi

  6.1. Reisibüroo Karol asub Eesti Vabariigis, mis on EL-i üks liikmesriikidest. Isikuandmeid, mida me kogume, töödeldakse peamiselt Eesti Vabariigis kui ka kolmandate osapoolte juriidilistel aadressidel. Juhul kui teenuse osutamise käigus on lepingu täitmiseks vaja edastada andmeid väljaspoole EL-i või nendega võrdsustatud territooriumitele, on GDPR-i Art 45 kohaselt vajadus garanteerida isikuandmete kaitse võrdväärne tase väljaspool EL-i piire vähemalt samal tasemel, kui see on EL-i piires. Teatame, et meie ettevõttel ei ole muid seaduslikke vahendeid sellise garantii andmiseks kui lepingulised, st. saame nende ettevõtjatega, kellega on võimalik lepinguid sõlmida ja lepingu tingimusi läbi rääkida, saada kinnitusi vastava kaitse piisavuse osas ning kohustada neid vastavat kaitset ise garanteerima, kuid me ei suuda mingilgi moel garanteerida sellise meetme piisavust ja GDPR-i nõuetele vastavust.

  6.2. Kui aga vastava teenuse osutajaga ei õnnestu saada kokkuleppele isikuandmete kaitse taseme vastavuses Üldmääruse nõuetega, hoiatame Teid, et vastavas sihtriigis ei ole andmekaitse samal heal tasemel, kui seda kehtestab Üldmäärus, ning samas selgitame, et meil puuduvad võimalused mingilgi moel garanteerida sellise sihtkohariigi osas isikuandmete kaitse kõrget taset. Kui Te aga sellest hoiatusest hoolimata soovite ikkagi sellisesse sihtkohta teenust, kinnitate reisi ostuga, et võime Teie isikuandmeid sellisesse sihtkohariiki saata.

  6.3. Me ei saada väljaspool EL-i asuvale teenuseosutajale kunagi rohkem isikuandmeid, kui on minimaalselt nõutav antud teenuse kinnitamiseks, ega ka mitte rohkem, kui Te ise oleksite sunnitud talle esitama, kui telliksite sama teenuse otse teenuseosutaja käest, st ilma meie teenust kasutamata.

  1. Andmesubjekti õigused

  7.1. Privaatsusteave on mõeldud Teile informatsiooni edastamiseks selle kohta, millist teavet reisibüroo Karol Teie kohta kogub ning kuidas seda kasutatakse. Kui Teil on isikuandmete kohta küsimusi võtke palun ühendust e-posti aadressil karl@karol.ee.

  7.2. Kui Te soovite teada saada, kas reisibüroo Karol töötleb Teie isikuandmeid või soovite ligipääsu oma isikuandmetele, võtke palun  ühendust e-posti aadressil karl@karol.ee.

  Uuri Andmesubjekti õiguste kohta täpsemalt siit.

  1. Teie andmete turvalisus

  8.1. Et kaitsta isikuandmeid ja isiku identifitseerimist võimaldavat infot, mida sisestate meie internetikeskkonnas, kasutame füüsilisi, tehnilisi ja administratiivseid kaitsemeetmeid. Selliselt uuendame ja testime kasutatavaid kaitsetehnoloogiaid regulaarselt. Meie internetivõrgud on kaitstud tulemüüride ja sissetungimist avastava tarkvaraga. Teie isikuandmetele ligipääs on piiratud vaid nende töötajateni, kes vajavad sellist informatsiooni Teile kokkulepitud teenuse osutamiseks või muul seaduslikul alusel.

  8.2. Me kasutame piisavaid meetmeid, et kaitsta Teie isikuandmeid, ja meie tegevus on allutatud asjakohase infoturbe kehtivale seadusandlusele, kuid peame vajalikuks märkida, et ükski internetileht või andmebaas ei ole lõpuni turvaline ehk nn häkkimiskindel. Kaitske end ja aidake meil ennetada arvutikuritegusid sellega, et väga tähelepanelikult hoiate ja kaitsete oma paroole (salasõnu). Meie internetikeskkond ei kasuta nuhkvara (Spyware). Kui kahtlete, kas Teie kontole on sisse murtud, palun võtke viivituseta ühendust.

  8.3. Reisibüroo Karol koolitab oma töötajaid, saavutada töötajate seas suuremat teadlikkust isikuandmete kaitse tähtsusest ja vajadusest. Meie pühendumus väljendub ka töötajaid otse puudutavates ettevõtte sisestes regulatsioonides, millistesse on põimitud andmekaitsealased sätted.

  1. Privaatsusteabe muutmine ja täiendamine

  Nagu iga organisatsioon muutub ka reisibüroo Karol kindlasti ajas ja ruumis, mistõttu on ainult õige eeldada, et selliselt võib tekkida ka vajadus tulevikus Privaatsusteabe muutmise ja täiendamise järele. Ülaltoodu tõttu teatame, et meil on õigus muuta ja täiendada Privaatsusteabe sisu igal ajal sellest Teid teavitamata. Muudatused avaldame reisibüroo Karol-i veebilehel “kasulik info” all. Me võime küll Teid teavitada nt e-posti vahendusel olulisematest muudatustest Privaatsusteabe tingimustes, kuid on kõige kindlam, kui Te ise külastate piisavalt tihedalt Privaatsusteabe veebilehte, et tutvuda selle ajakohastatud ja kehtivate tingimustega.

  1. Töötajate privaatsusteave

  Töötajate privaatsusteave on koostatud eraldi dokumendina ning on kättesaadav vaid reisibüroo Karol-i töötajatele.

  1. Küsimused, kaebused

  11.1. Kui Teie isikuandmed on muutunud, võtke palun meiega ühendust. Kui Teil on täiendavaid küsimusi Teie isikuandmete kohta, võtke kindlasti meiega ühendust. Me vastame seadusega ettenähtud tähtaja jooksul. Samas olge valmis, et isikuandmete kaitsmise raames võime Teilt paluda isiku tuvastamiseks täpsemat infot enne küsimustele vastamist. Selleks, et isikuandmete töötluse aluseks olevad lepingud tagaksid Andmesubjektide õigusi piisaval määral, jätame endale õiguse nõuda, et Andmesubjekti esindusõigust tõendav dokument, mis esitatakse pooltevahelise õigussuhte täitmise käigus või pärast seda (muuhulgas seoses andmetöötlusega), ja mis on vormistatud väljaspool meie reisibürood, oleks notariaalselt või sellega samaväärselt tõestatud. Peame olema kindlad, et Andmesubjekt on info edastamisega nõus, ja info läheb ainult õigele inimesele või organisatsioonile. Enamikel juhtudel korrigeerime või kustutame iga ebatäpsuse, mille olete avastanud. Mõningatel juhtudel saame ka täielikult või osaliselt keelduda Teie palvest, kui seadus lubab või nõuab meilt seda.

  11.2. Küsimuste ja kaebuste osas palun kontakteeruge andmekaitsespetsialistiga e-posti aadressil karl@karol.ee. Teie poolt esitatud päringule vastame esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul.

  12. Privaatsustingimuste muudatused:

  Avaldamise kuupäev: 24. mai 2018
  Peamised muudatused: Privaatsustingimuste terviktekst

  Messi otsing

  Esindame Stockholmi messe Eestis, Lätis ja Leedus

  Broneeri ekspositsioonipind siit!

  Esindame RX (endine Reed Exhibitions) messe Eestis, Lätis ja Leedus

  Broneeri ekspositsioonipind siit!

  Esindame IFP Group’i messe Eestis, Lätis ja Leedus

  Broneeri ekspositsioonipind siit!

  Üle maailma toimuvad konverentsid

  Konverentside ja messide otsingumootorid

  Spordiürituste ja kontsertide piletid üle kogu maailma

  Vaata lähemalt